Lees hier ons beleid op

het gebied van privacy


Bakker Voskamp BV hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Bakker Voskamp BV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als Bakker Voskamp BV zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Bakker Voskamp BV verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht (waaronder webwinkelbestellingen).

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Bakker Voskamp BV de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) telefoonnummer;
 • (Zakelijk) e-mailadres;
 • Geslacht;
 • (Aflever)adres

Uw persoonsgegevens worden door Bakker Voskamp BV opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
 

Gebruik van de website

Bij elk bezoek aan onze website (voskamp.meesterbakker.nl) herkent onze webserver automatisch het ip-adres van de bezoeker. Dit gebruiken wij voor de verwerking van eventuele problemen met onze server en voor de administratie van onze site.

Tijdens een bezoek aan de Meesterbakker Voskamp website kunnen de volgende gegevens worden bewaard:
 • Het e-mailadres van een bezoeker wanneer deze een reactie of vraag plaatst op of via de website voskamp.meesterbakker.nl;
 • Het e-mailadres van een bezoeker wanneer de bezoeker dit zelf geeft aan Meesterbakker Voskamp;
 • De domeinnamen van andere sites die de bezoeker heeft bezocht om naar de website van Meesterbakker Voskamp te gaan;
 • Alle relevante informatie met betrekking tot de pagina’s die de bezoeker op de website van Meesterbakker Voskamp heeft bezocht.
 • Het e-mailadres, telefoonnummer, naw-gegevens en bestelde producten ten behoeve van het kunnen afhandelen van een bestelling via de webwinkel van Meesterbakker Voskamp.
 • Het e-mailadres, naam en eventueel aangeleverde documenten als sollicitatiebrief en/of cv t.b.v. een sollicitatie via de website van Meesterbakker Voskamp.

Gegevens die wij middels Google Analytics verzamelen voor statistische doeleinden, zoals het vaststellen van het aantal bezoeken aan onze website, worden anoniem verzameld.

Gegevens ten behoeve van de ontvangst van onze nieuwsbrief worden uitsluitend gebruikt voor dit doeleinde en worden bewaard tot het moment van uitschrijven door de klant. Klanten kunnen zich ten alle tijden uitschrijven voor de nieuwsbrief via de link onderaan onze nieuwsbrieven.

 

Cookies 

De website voskamp.meesterbakker.nl maakt gebruik van zogenaamde cookies. Dat zijn kleine bestanden die door jouw computer worden gedownload als je onze website bezoekt. Deze kleine bestanden houden bij welke pagina’s op de website voskamp.meesterbakker.nl door de bezoeker tijdens een sessie worden bezocht. De gegevens die wij op die manier verkrijgen blijven anoniem. Mocht je dat willen, dan kun je jouw computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd. 

 

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief-abonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbrief-abonnees worden door Bakker Voskamp BV verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.
 • Het per e-mail toesturen van een kortingscode 2 weken voor de door de nieuwsbrief-abonnee opgegeven verjaardagsdatum.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • Het inschrijving formulier Nieuwsbrief.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Bakker Voskamp BV de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum.

Uw persoonsgegevens worden door Bakker Voskamp BV opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
 • Gedurende de periode dat men aangemeld is. Abonnees kunnen zich te allen tijde afmelden.
 

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

Persoonsgegevens van medewerkers worden door Bakker Voskamp BV verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Bakker Voskamp BV de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;
 • Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Bakker Voskamp BV opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
 • Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Gegevens die Bakker Voskamp BV ontvangt als onderdeel van een sollicitatie worden, indien de sollicitatie niet leidt tot een in dienst treding, maximaal 4 weken bewaard door bakker Voskamp BV, tenzij anders met de betreffende sollicitant wordt afgesproken.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

Bakker Voskamp BV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
 • Alle personen die namens Bakker Voskamp BV van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

Contactgegevens
Bakker Voskamp BV
Ohmweg 10
3208 KE  Spijkenisse
Telefoon: 0181-626147
E-mail: info@bakkervoskamp.nl