Lees hier onze

Algemene voorwaarden


Identiteit van de ondernemer: Meesterbakker Voskamp
Handelend onder de naam: Bakker Voskamp B.V.
Vestigingsadres: Ohmweg 10, 3208 KE SPIJKENISSE
Telefoonnummer: 0181-626147
KvK-nummer: 24316609
BTW-identificatienummer: 809640326b01

 

Toepasselijkheid

De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan Meesterbakker Voskamp. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant Meesterbakker Voskamp te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.

 

Aanbiedingen en prijzen

Aanbiedingen door en prijzen van Meesterbakker Voskamp zijn vrijblijvend. Meesterbakker Voskamp accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. Meesterbakker Voskamp behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Alle prijzen zijn gebaseerd op afhalen bij een van de winkels van Meesterbakker Voskamp. Bij bezorging kunnen extra kosten in rekening worden gebracht. Deze kosten worden in dat geval direct bij het bestellen zichtbaar gemaakt.

 

Diensten

De dienst die (de webwinkel van) voskamp.meesterbakker.nl aanbiedt is het verkopen en bezorgen van brood, koek, taarten, gebak en daaraan gerelateerde producten binnen Nederland.

Meesterbakker Voskamp behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

 

Producten

Afhankelijk van seizoen en beschikbaarheid van grondstoffen, kunnen de te leveren producten iets afwijken van de afbeeldingen op de website.

 

Besteltijd

De klant kan van maandag tot en met vrijdag tot 15.00 uur bestellen voor levering de volgende dag. Bestellingen voor levering op maandag dienen zaterdagmiddag vóór 15.00 uur besteld te zijn. Op zondag levert Meesterbakker Voskamp in principe niet, tenzij anders met de klant overeengekomen.

Moet een product worden voorzien van een afbeelding, houd er dan rekening mee dat deze afbeelding ook vóór 15.00 uur door ons is ontvangen.

Rond feestdagen kunnen andere besteltijden gelden.

 

Bestellingen

Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, post, fax, e-mail, internet is de overeenkomst een feit.  Meesterbakker Voskamp behoudt zich het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.

Bestellingen worden altijd bevestigd door een e-mail naar het bij de bestelling opgegeven e-mailadres. Controleer goed alle gegevens. Meesterbakker Voskamp is niet verantwoordelijk voor eventuele typefouten. Wijzigingen kunnen tot 15.00 uur worden doorgegeven indien producten de dag erop moeten worden geleverd.

Meesterbakker Voskamp is niet verantwoordelijk voor foutief aangeleverde adressen of afleverdata. Wanneer de vervoerder de bestelde producten op het aangeleverde adres en de gevraagde afleverdatum heeft getracht af te leveren, dan wordt de bestelling in rekening gebracht.

 

Levertijden en bezorgen

Meesterbakker Voskamp zal steeds streven naar snelle levering van de bestelling. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor eventuele door Meesterbakker Voskamp ten behoeve van de levering ingeschakelde derden.

Indien de bestelling bij een bedrijf of organisatie moet worden afgeleverd, dan wordt deze afgegeven bij de receptie. Nadat de bestelling bij de receptie is afgeleverd is Meesterbakker Voskamp niet meer verantwoordelijk voor de verdere interne aflevering.
Meesterbakker Voskamp levert in principe niet op zon- en feestdagen, Koningsdag, 24 en 31 december, tenzij anders met de koper is overeengekomen.

In geval van calamiteiten en natuurrampen behouden wij ons het recht bestelde producten niet af te leveren.
Wanneer de ontvanger niet op het bezorgadres aanwezig is, wordt geprobeerd de producten bij het aangrenzende bedrijf of de buren af te geven. Lukt dit niet dan wordt er een afhaalbericht in de bus gedaan. Wanneer een ontvanger meerdere keren niet thuis wordt aangetroffen en er niet wordt gereageerd op het afhaalbericht zal de bestelling retour naar de bakkerij gaan. De kosten voor de bezorging en de producten zijn in dat geval voor de klant die de bestelling heeft geplaatst.

De koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant Meesterbakker Voskamp daarvan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 3 uur na de aflevering, telefonisch en gemotiveerd in kennis te stellen.

Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Meesterbakker Voskamp de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen voor nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Retourzendingen worden in alle gevallen slechts geaccepteerd indien zij vooraf bij Meesterbakker Voskamp zijn aangemeld, indien zij zijn voorzien zijn van een uniek retournummer en indien de verpakking van het product onbeschadigd is. 

Vanaf ontvangst van de producten is de koper volledig aansprakelijk voor de kwaliteit, de hygiëne, de declaratie en het zorgvuldig vervoeren van de producten. Gezien de aard van de producten dient meestentijds een beperkte houdbaarheid in acht genomen te worden. Door Meesterbakker Voskamp geleverd gebak en taarten dienen gekoeld bewaard te worden en mogen maximaal tot één dag na levering door de klant tot verteer aangeboden worden.

 

Betaling

Alle bestellingen via de website voskamp.meesterbakker.nl dienen vooruit betaald te worden via iDEAL, Visa, Mastercard of Maestro.

 

Prijzen

Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent en inclusief BTW.
De koper is de prijs verschuldigd die Meesterbakker Voskamp in haar bevestiging aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Meesterbakker Voskamp worden gecorrigeerd.

Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en/of zoals in de actieperiode is aangegeven.

 

Afbeeldingen op taarten

Afbeeldingen en foto's dienen aangeleverd te worden in de gangbare bestandsformaten JPG, GIF of PNG van voldoende resolutie. Ook bij een eigen ontwerp dient de afbeelding een minimale doorsnede van 15 centimeter te hebben.

Meesterbakker Voskamp streeft er naar de kleuren van afbeeldingen zoveel mogelijk te continueren. Door het gebruik van eetbare inkt en printbenodigdheden kan het gebeuren dat kleuren en kwaliteit van foto's en logo's niet 100% overeenstemmen met het origineel of de getoonde productfoto's. Meesterbakker Voskamp kan in dat geval niet aansprakelijk worden gesteld.

Meesterbakker Voskamp is niet verantwoordelijk voor de inhoud van ingezonden en als gevolg daarvan op producten verwerkte afbeeldingen. Desondanks is Meesterbakker Voskamp zich bewust van haar maatschappelijke verantwoording en wil zij haar ethiek hoog houden. Daarom worden alle ingezonden afbeeldingen door Meesterbakker Voskamp gecontroleerd op ongeoorloofde inhoud volgens Nederlands en Europees recht. Foto's die aanstoot geven (b.v. met pornografische of gewelddadige inhoud) of schadelijk kunnen zijn voor minderjarigen of persoonlijkheidsrechten en/of copyrights van derden kunnen schaden, worden geweigerd. De koper wordt terechtgewezen op het overtreden van onze voorwaarden en in de gelegenheid gesteld een andere afbeelding in te zenden of de koop te annuleren.

 

Overmacht

In geval van overmacht Meesterbakker Voskamp het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de klant schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat Meesterbakker Voskamp gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

 

Klachten

Overal worden foutjes gemaakt. Meesterbakker Voskamp doet er alles aan de bestellingen en leveringen zo soepel mogelijk te laten verlopen. Desondanks kan het voorkomen dat er iets misgaat. Mocht de klant een klacht willen indienen dan kan dat via de vermelde contactgegevens op de website. Meesterbakker Voskamp neemt elke klacht uiterst serieus en zorgt voor een passende oplossing. Klachten worden binnen 1 week na levering behandeld.

 

Aansprakelijkheid

Meesterbakker Voskamp is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Meesterbakker Voskamp is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Meesterbakker Voskamp komen. Meesterbakker Voskamp draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto's, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Meesterbakker Voskamp eveneens geen verantwoordelijkheid. Meesterbakker Voskamp is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Meesterbakker Voskamp, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Meesterbakker Voskamp. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door Meesterbakker Voskamp uitgesloten. Meesterbakker Voskamp is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens verzending van goederen wanneer deze op verzoek van de klant wordt uitgevoerd door een ander bedrijf dan Meesterbakker Voskamp. Verzending is onder deze omstandigheden geheel voor risico van de klant.

 

Diversen

De klant van Meesterbakker Voskamp dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door Meesterbakker Voskamp geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Meesterbakker Voskamp garandeert niet dat de aan de koper geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrechten van derden.

 

Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen tussen Meesterbakker Voskamp en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.